Melkib
Producenci
Produkt dnia
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Zwroty i reklamacje

§ 6.
[Reklamacje]

 1.      Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad.
 2.      Jeżeli produkt jest niezgodny z umową, Kupujący może zgłosić jego reklamację na następujący adres:

1)     Stawowa 91, 43-400 Cieszyn - gdy reklamacja jest składana w formie pisemnej lub osobiście;

2)     [email protected] gdy reklamacja jest składana w formie elektronicznej;

 1.      Sprzedawca poinformuje Kupującego o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni roboczych.
 2.      Jeżeli Kupujący nie jest konsumentem, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady produktu jest wyłączona.

§ 9.

 1.    Niniejszy paragraf Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących konsumentami.
 2.    Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Kupującym niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Kupującego niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 3.    W wypadku Kupujących nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części.
 4.    Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Kupującego nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Kupującemu oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 5.    W razie przesłania Produktu do Kupującego za pośrednictwem przewoźnika Kupujący nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 6.    Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Kupującego nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.
 7.    W wypadku Kupującego nie będących konsumentami Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Kupującemu stosownego oświadczenia.
 8.    Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Kupującego nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych.  Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Kupujący nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Kupującego nie będącego konsumentem.[MK1] 
 9.    Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Kupującym niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

§ 10.
[Rozstrzyganie sporów]

 1.    Spory pomiędzy Sprzedającym a Kupującym mogące wyniknąć w związku z zawarciem umowy sprzedaży mogą być rozstrzygane w drodze postępowania mediacyjnego lub arbitrażowego albo przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Kupującego.
 2.    Jeżeli Kupujący nie jest konsumentem, to wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z zawarciem umowy sprzedaży będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

Wzór formularza odstąpienia od umowy.

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

- Adresat

Melkib Klus Raczek Spółka Komandytowa

ul. Stawowa 91, 43-400 Cieszyn

Tel.: 33 851 46 01  Email: [email protected]

NIP: 548-21-29-159, REGON: 072176935

 

 

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*) 

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) 

 

 

- Imię i nazwisko / Nazwa

- Adres

- Podpis  (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

- Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

Formularz dotyczący danych osobowych

Sprzedawca tj. Melkib Klus Raczek Spółka Komandytowa jako administrator danych osobowych, informuję Pana/ Panią, że:

▪ podanie danych w zakresie określonych w formularzu zgłoszenia jest dobrowolne, lecz niezbędne  w celu rozpatrzenia reklamacji;

▪ dane będą udostępnione firmie Melkib Klus Raczek Spółka Komandytowa z siedzibą w Cieszynie przy ulicy Stawowej 91  na rzecz prawidłowego zrealizowania celu;

▪ dane mogą być udostępnione organom upoważnionym  do uzyskania informacji na podstawie przepisów ustawy oraz podmiotom współpracującym ze Sprzedawcą Melkib Klus Raczek Spółka Komandytowa na podstawie umów w celu realizacji umowy lub rozpatrzenia reklamacji;

▪ dane są przetwarzane na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2016 r. poz. 922) i zgodnie z jej treścią, a po 25 maja 2018 r. na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE z 2016 r. L 119) – dalej RODO i zgodnie z jego treścią;

▪ posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, w tym danym osobowych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Po 25 maja 2018 r. posiadać będzie Pani/Pan prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;

▪ Sprzedawca Melkib Klus Raczek Spółka Komandytowa wyznaczył administratora bezpieczeństwa informacji w osobie p. Janusza Klus,  adres e-mail: [email protected]

▪ dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielania odpowiedzi na zadane pytanie lub należytego wykonania umowy, rozpatrzenia reklamacji, bądź podjęcia innych działań na żądanie osoby, której dane dotyczą

▪ przetwarzanie Pani/Pana danych może następować w sposób częściowo zautomatyzowany.  ▪ Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych  z siedzibą w Warszawie przy ulicy Stawki 2, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Ustawy, a po 25 maja 2018 r. do Organu Nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.  

Powyższe klauzule nie obejmują zgód na działania marketingowe.  

 

 

 *Tylko w przypadku gdy dokument jest wydawany w wersji papierowej należy złożyć poniższe podpisy.

……………………………………                            ………………………………….       

Data i podpis Kupującego                           Data, pieczęć i podpis Przyjmującego 

 

Wersje językowe
Waluty
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium