Melkib
jakośćLoctite Henkel Premium Partner
 
facebook youtubelinkedin
Producenci
Promocje
Loctite SF 770 primer do poliolefin, tworzyw sztucznych 10 g
Loctite SF 770 primer do poliolefin, tworzyw sztucznych 10 g
83,98 zł 55,21 zł 68,28 zł 44,89 zł
szt.
SMAR LITEN PREMIUM ŁT4 EP-1 opak. 9kg
SMAR LITEN PREMIUM ŁT4 EP-1 opak. 9kg
141,53 zł 110,00 zł 115,07 zł 89,43 zł
szt.
Velol 19 olej maszynowy Orlen 20L
Velol 19 olej maszynowy Orlen 20L
289,05 zł 243,54 zł 235,00 zł 198,00 zł
szt.
VELOL RC 220 OLEJ DO PROWADNIC ORLEN 20L
VELOL RC 220 OLEJ DO PROWADNIC ORLEN 20L
264,45 zł 175,00 zł 215,00 zł 142,28 zł
szt.
Zaloguj się
Submit
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Zwroty i reklamacje

§ 6.
[Reklamacje]

 1.      Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad.
 2.      Jeżeli produkt jest niezgodny z umową, Kupujący może zgłosić jego reklamację na następujący adres:

1)     Stawowa 91, 43-400 Cieszyn - gdy reklamacja jest składana w formie pisemnej lub osobiście;

2)     cieszyn@melkib.com- gdy reklamacja jest składana w formie elektronicznej;

 1.      Sprzedawca poinformuje Kupującego o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni roboczych.
 2.      Jeżeli Kupujący nie jest konsumentem, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady produktu jest wyłączona.

§ 9.

 1.    Niniejszy paragraf Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących konsumentami.
 2.    Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Kupującym niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Kupującego niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 3.    W wypadku Kupujących nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części.
 4.    Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Kupującego nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Kupującemu oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 5.    W razie przesłania Produktu do Kupującego za pośrednictwem przewoźnika Kupujący nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 6.    Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Kupującego nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.
 7.    W wypadku Kupującego nie będących konsumentami Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Kupującemu stosownego oświadczenia.
 8.    Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Kupującego nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych.  Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Kupujący nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Kupującego nie będącego konsumentem.[MK1] 
 9.    Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Kupującym niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

§ 10.
[Rozstrzyganie sporów]

 1.    Spory pomiędzy Sprzedającym a Kupującym mogące wyniknąć w związku z zawarciem umowy sprzedaży mogą być rozstrzygane w drodze postępowania mediacyjnego lub arbitrażowego albo przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Kupującego.
 2.    Jeżeli Kupujący nie jest konsumentem, to wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z zawarciem umowy sprzedaży będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

Wzór formularza odstąpienia od umowy.

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

- Adresat

Melkib-Bis s.c. Janusz Klus, Jerzy Klus

ul. Stawowa 91, 43-400 Cieszyn

Tel.: 33 851 46 01  Email: cieszyn@melkib.com

NIP: 548-21-29-159, REGON: 072176935

 

 

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*) 

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) 

 

 

- Imię i nazwisko / Nazwa

- Adres

- Podpis  (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

- Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

Formularz dotyczący danych osobowych

Sprzedawca tj. Melkib-bis s.c. Janusz Klus, Jerzy Klus jako administrator danych osobowych, informuję Pana/ Panią, że:

▪ podanie danych w zakresie określonych w formularzu zgłoszenia jest dobrowolne, lecz niezbędne  w celu rozpatrzenia reklamacji;

▪ dane będą udostępnione firmie Melkib-bis s.c. Janusz Klus, Jerzy Klus z siedzibą w Cieszynie przy ulicy Stawowej 91  na rzecz prawidłowego zrealizowania celu;

▪ dane mogą być udostępnione organom upoważnionym  do uzyskania informacji na podstawie przepisów ustawy oraz podmiotom współpracującym ze Sprzedawcą Melkib-bis s.c. Janusz Klus, Jerzy Klus na podstawie umów w celu realizacji umowy lub rozpatrzenia reklamacji;

▪ dane są przetwarzane na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2016 r. poz. 922) i zgodnie z jej treścią, a po 25 maja 2018 r. na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE z 2016 r. L 119) – dalej RODO i zgodnie z jego treścią;

▪ posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, w tym danym osobowych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Po 25 maja 2018 r. posiadać będzie Pani/Pan prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;

▪ Sprzedawca Melkib-bis s.c. Janusz Klus, Jerzy Klus wyznaczył administratora bezpieczeństwa informacji w osobie p. Janusza Klus,  adres e-mail: Janusz@melkib.com. 

▪ dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielania odpowiedzi na zadane pytanie lub należytego wykonania umowy, rozpatrzenia reklamacji, bądź podjęcia innych działań na żądanie osoby, której dane dotyczą

▪ przetwarzanie Pani/Pana danych może następować w sposób częściowo zautomatyzowany.  ▪ Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych  z siedzibą w Warszawie przy ulicy Stawki 2, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Ustawy, a po 25 maja 2018 r. do Organu Nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.  

Powyższe klauzule nie obejmują zgód na działania marketingowe.  

 

 

 *Tylko w przypadku gdy dokument jest wydawany w wersji papierowej należy złożyć poniższe podpisy.

……………………………………                            ………………………………….       

Data i podpis Kupującego                           Data, pieczęć i podpis Przyjmującego 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium