Melkib
Producenci
Produkt dnia
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
www.melkib.com

 • 1.

[Postanowienia wstępne]

 1. Użyte w niniejszym dokumencie wyrażenia oznaczają:
  1. Sprzedawca – Melkib Klus Raczek Spółka Komandytowa
  2. 2 Sklep internetowy – prowadzony przez Sprzedawcę – przy pomocy strony internetowej – sklep internetowy www.melkib.com;
  3. Kupujący – podmiot mający zamiar zawrzeć ze Sprzedawcą umowę sprzedaży;
  4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  5. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, która nie jest osobą prawną, a której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową
  6. Przedsiębiorca indywidualny: osoba fizyczna zawierająca umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, jeżeli z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 
  7. Produkt – rzecz ruchoma lub usługa prezentowana przez Sprzedawcę na stronie internetowej w ramach prowadzonego przez niego Sklepu;
  8. strona internetowa – www.melkib.com;
  9. umowa sprzedaży – umowa, w której Sprzedawca w ramach prowadzonej przez siebie sklepu działalności zobowiązuje się przenieść na Kupującego własność produktu i wydać mu ten produkt, a Kupujący zobowiązuje się produkt odebrać i zapłacić Sprzedawcy cenę.
  10. Oferta indywidualna – oferta przygotowywana w odpowiedzi na zapytanie kupującego
 2. Sprzedawca umożliwia konsumentom zapłatę tylko w formie przedpłaty przelewem lub kartą za produkty zakupione poprzez sklep internetowy.
 3. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą:
  1. pod adresem: Stawowa 91, 43-400 Cieszyn,
  2. pod adresem poczty elektronicznej [email protected],
  3. pod numerem telefonu lub faksu: 33 851 46 01.
 4. Właścicielem sklepu internetowego jest Melkib Klus Raczek Spółka Komandytowa
  43-400 Cieszyn, ul. Stawowa 91; NIP: 548 21 29 159; REGON 072176935
 • 2.
  [Postanowienia ogóle]
 1. Sprzedawca w ramach swojej działalności gospodarczej prowadzi Sklep.
 2. Sprzedawca na stronie internetowej Sklepu dokonuje prezentacji produktu. W ramach prezentacji produktu Sprzedawca zamieszcza na stronie internetowej jego zdjęcie, nazwę, oznaczenie producenta, zwięzły opis, cenę. Prezentacja produktu nie jest ofertą, lecz zaproszeniem do składania ofert.
 3. Wszelkie zdjęcia, opisy produktów lub usług oraz inne materiały zamieszczone w sklepie internetowym są własnością Sprzedawcy lub jego partnerów. Wszelkie kopiowanie bez uzyskania pisemnej zgody Sprzedawcy jest zabronione
 4. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego regulaminu Kupujący powinien mieć aktywny adres e-mail, a sprzęt teleinformatyczny, z którego korzysta, powinien mieć połączenie z siecią Internet (łącze co najmniej: 1 Mb/s) i spełniać co najmniej następujące wymagania techniczne: Przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej, Mozilla FireFox w wersji  3.0 lub nowszej, Chrome w wersji 16.0 lub nowszej, Opera w wersji nie starszej niż 10.0, minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768 pikseli, włączona obsługa Java Script    
 5. Sprzedawca nie odpowiada za poprawność danych zamieszczonych na stronie internetowej. Umieszczone dane zostały opracowane w oparciu o najlepszą wiedzę i służą jedynie celom informacyjnym. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wybraną przez kupującego metodę lub sposób jej zastosowania, a w konsekwencji za uzyskane przez niego rezultaty zastosowania produktu. Sprawą użytkownika jest także podjęcie odpowiednich środków ostrożności, aby uniknąć ew. ryzyka dla produkcji i osób, wiążącego się z użytkowaniem produktu. Sprzedawca nie uwzględnia żadnych roszczeń związanych z uszkodzeniem, zniszczeniem produkcji czy utratą zysku.
 6. Cena produktu obejmuje wszystkie cła i podatki, w tym podatek VAT (cena brutto). Cena produktu nie obejmuje kosztów dostawy.
 7. Sprzedawca jest związany informacją o cenie od  momentu potwierdzenia ceny oraz terminu dostarczenia zamawianej ilości produktu. W przypadku braku akceptacji warunków sprzedaży przez sprzedawcę jest on zobowiązany przedstawić kupującemu aktualną ofertę sprzedaży przesyłając ją na podany przez kupującego adres poczty elektronicznej. Realizacja zamówienia zależna jest od akceptacji przedstawionych w ofercie warunków przez kupującego poprzez przesłanie zwrotnej informacji na adres poczty elektronicznej sprzedawcy
 8. Miejscem spełnienia świadczenia stanowiącego przedmiot umowy sprzedaży (wydanie produktu) może być tylko terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • 3.
  [Zamówienia]
 1. Kupujący, chcący zawrzeć ze Sprzedawcą umowę sprzedaży produktu, składa mu zamówienie.
 2. Kupujący może składać zamówienia 24 godziny na dobę, przez wszystkie dni w tygodniu, jeżeli zamówienie jest składane:
  • za pomocą formularza zamieszczonego na stronie internetowej,
  • przy użyciu poczty elektronicznej e-mail na następujący adres: [email protected]
 3. Zamówienia można składać od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00 (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy):
 4. telefonicznie pod następującym numerem: 33 851 46 01,
 5. Zamówienie złożone za pomocą formularza zamieszczonego na stronie internetowej, przy użyciu poczty elektronicznej e-mail lub telefonicznie jest złożone z chwilą, gdy zostało wprowadzone do środka komunikacji elektronicznej Kupującego (np. komputer, smartfon, telefon) w taki sposób, że Sprzedający mógł się zapoznać z jego treścią.
 6. Kupujący, chcąc złożyć zamówienie za pomocą formularza zamieszczonego na stronie internetowej powinien utworzyć lub zalogować się na Konto, o którym mowa w § 7, i dokonać następujących czynności:
 7. wybór produktu na stronie internetowej i kliknięcie ikony "dodaj do koszyka";
 8. wybór ilości produktu, jaką Kupujący ma zamiar nabyć, oraz ewentualne sprecyzowanie innych cech zamówienia, a następnie kliknięcie ikony "Dodaj do koszyka";
 9. wybór innych produktów w sposób wskazany w pkt 1-2, a następnie kliknięcie ikony "Zamów";
 10. podanie następujących danych osobowych Kupującego:
  • imię i nazwisko lub nazwa,
  • adres miejsca zamieszkania lub siedziby lub adres dostawy,
  • adres poczty elektronicznej,
  • numer telefonu;
  • podanie danych do faktury (w tym NIP), jeżeli Kupujący jest przedsiębiorcą;
 11. kliknięcie ikony "Wybierz płatność" i wybór sposobu zapłaty ceny (ust. 6);
 12. kliknięcie ikony "Wyślij zamówienie".
 13. W ramach procedury składania zamówienia Kupujący może wybrać następujący sposób zapłaty ceny:
  • przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy w formie przedpłaty;
  • zapłata „za pobraniem” – tylko w przypadku, gdy kupującym jest przedsiębiorca
  • zapłata kartą w formie przedpłaty
  • zapłata gotówką przy jednoczesnym odbiorze produktu w Sklepie przez Kupującego;
 14. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A. lub ING Bank Śląski S.A.
 15. Zamówienia mogą być składane przy użyciu poczty elektronicznej na adres mailowy podany w ust. 2 pkt 2 4. W zamówieniu powinny być wskazane produkty, które Kupujący chce objąć umową sprzedaży, dane osobowe Kupującego określone w ust. 5 pkt 4, a także sposób zapłaty ceny określony w ust. 6.
 16. Po złożeniu zamówienia w sposób opisany w ust. 5, 7 albo 8 Kupujący otrzyma od Sprzedawcy na adres poczty elektronicznej wskazany zgodnie z ust. 5 pkt 4 lit. c maila potwierdzającego złożenie zamówienia. Mail, o którym mowa w zdaniu poprzednim, będzie zawierał dane wskazane przez Kupującego podczas procesu składania zamówienia, a także treść regulaminu obowiązującego u Sprzedawcy podczas składania zamówienia oraz koszt, termin i sposób dostawy produktu.
 17. Mail potwierdzający złożenie zamówienia (ust. 9) nie stanowi oświadczenia o przyjęciu zamówienia do realizacji.
 18. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w chwili otrzymania przez Kupującego wiadomości email potwierdzającej zawarcie umowy sprzedaży lub w momencie otrzymania przesłanej przez kupującego akceptacji oferty indywidualnej drogą elektroniczną. Wiadomość mailowa potwierdzająca zawarcie umowy sprzedaży będzie zawierała również dane wskazane przez Kupującego podczas procesu składania zamówienia, a także treść regulaminu obowiązującego u Sprzedawcy podczas składania zamówienia oraz koszt, termin i sposób dostawy produktu.
 19. Umowa sprzedaży będzie zawarta w języku polskim.
 20. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary: Płatności BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.
 • 4.
  [Dostawa]
 1. Sprzedawca dostarcza Kupującemu produkt za pośrednictwem firmy kurierskiej, przez swojego pracownika lub umożliwia jego odbiór w swojej siedzibie
 2. Produkt jest dostarczany na podany przez Kupującego w toku składania zamówienia adres (§ 3 ust. 5 pkt 4 lit. b).
 3. Produkt jest dostarczany w terminie wskazanym w potwierdzeniu zamówienia przez sprzedawcę lub w terminie widniejącym w ofercie w przypadku sytuacji opisanej w § 2 ust. 6
 4. Koszt dostarczenia produktu jest ustalany w zależności od wielkości zamówienia i jest podawany w potwierdzeniu zamówienia lub w ofercie w przypadku sytuacji opisanej w § 2 ust. 6
 5. W przypadku skorzystania z prawa do 14-dniowego odstąpienia koszt zwrotu towaru ponosi kupujący”
 • 5.
  [Odstąpienie od umowy]
 1. Kupujący będący konsumentem lub Przedsiębiorcą Indywidualnym może odstąpić od umowy sprzedaży zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni od daty wydania Kupującemu produktu. Kupujący może odstąpić od umowy, stosując formularz odstąpienia od umowy dostępny poniżej niniejszego regulaminu (Kupujący nie jest jednak zobowiązany do stosowania tegoż formularza).
 2. Dla zachowania 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia przed upływem terminu (na przykład pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
 3. W razie odstąpienia od umowy jest ona uważana za niezawartą.
 4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczania rzeczy. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Kupującego, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania rzeczy z powrotem.
 5. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 6. Kupujący ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jej upływem.
 7. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść.
 8. Ustawowe prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, w których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,
  8. w której Kupujący wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Kupujący żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Kupującemu w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
  11. zawartej w drodze aukcji publicznej,
  12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,
  13. 13)Kupujący ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu dni, od daty zawarcia umowy na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) W przypadku pisemnego odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru w terminie czternastu dni. Uprawnienie, o którym mowa powyżej dotyczy również osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej..”.
  14. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 9. Ust. 1-8 nie znajduje zastosowania, jeżeli Kupujący nie jest konsumentem
 10. W przypadku skorzystania z prawa do 14-dniowego odstąpienia koszt zwrotu towaru ponosi sprzedawca/kupujący
 • 6.
  [Reklamacje]
 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad.
 2. Jeżeli produkt jest niezgodny z umową, Kupujący może zgłosić jego reklamację na następujący adres:
  1. Stawowa 91, 43-400 Cieszyn - gdy reklamacja jest składana w formie pisemnej lub osobiście;
  2. [email protected] gdy reklamacja jest składana w formie elektronicznej;
 3. Sprzedawca poinformuje Kupującego o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni roboczych.
 4. Jeżeli Kupujący nie jest konsumentem, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady produktu jest wyłączona.
 5. Należy zawrzeć dwie informacje: w jaki sposób klient ma zgłosić reklamacje oraz okres czasu, w jakim sklep zobowiązuje się przyjąć reklamację. Należy również uwzględnić uprawnienia związane z rękojmią za wady sprzedawanych produktów dotyczące przedsiębiorców dokonujących zakupu w celach niezwiązanych z prowadzoną działalnością.
 • 7.
  [Niezgodność towaru z umową]
 1. Sprzedawca dostarcza Produkty bez wad. Sprzedawca odpowiada za zgodność produktu z umową na zasadach opisanych w ustawie o prawach konsumenta.
 2. W przypadku, gdy Kupującym nie jest Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny:
  a) odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru jest wyłączona (art. 558 i n. Kodeksu Cywilnego);
  b) odpowiedzialność Sprzedawcy obejmuje wyłącznie szkodę rzeczywistą;
  c) odpowiedzialność Sprzedawcy ograniczona jest do wartości zamówienia;
  d) Sprzedawca nie odpowiada za działania i zaniechania osób trzecich, w tym dostawców poczty, usług internetowych itp.
  e) W razie przesłania Produktu do Kupującego za pośrednictwem przewoźnika Kupujący nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 3. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności produktu z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności produktu do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy.
 4. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności produktu z umową wynikający z niewłaściwego zamontowania towaru, jeżeli zostało ono przeprowadzone przez Sprzedawcę lub na jego odpowiedzialność lub niewłaściwe zamontowanie przeprowadzone przez Kupującego wynikało z błędów w instrukcji dostarczonej przez Sprzedawcę.
 5. Jeżeli produkt jest niezgodny z umową, Kupujący może żądać jego naprawy lub wymiany.
 6. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Kupujący żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Kupujący żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie produktu do zgodności z umową  w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenie produktu do zgodności z umową.
 7. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której przedsiębiorca został poinformowany przez Kupującego o braku zgodności z umową i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim Kupujący go nabył.
 8. Jeżeli produkt jest niezgodny z umową, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy wtedy gdy:
  1. - Sprzedawca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową
  2. - Sprzedawca nie doprowadził towaru do zgodności z umową
  3. - brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową
  4. - brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony tj. żądania wymiany lub naprawy
  5. - z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego.
  1. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość produktu niezgodnego z umową pozostaje do wartości produktu zgodnego z umową.
  2. Sprzedawca zwraca Kupującemu kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o obniżeniu ceny.
  3. Kupujący nie może odstąpić od umowy jeżeli brak zgodności z umową jest nieistotny.
  4. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych produktów dostarczonych na podstawie umowy, Kupujący może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych produktów, a także w odniesieniu do innych produktów nabytych przez Kupującego wraz z produktami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać aby Kupujący zgodził się zatrzymać wyłącznie produkty zgodne z umową.
  5. W razie odstąpienia od umowy Kupujący niezwłocznie zwraca produkt Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca Kupującemu cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania produktu lub dowodu jego odesłania
  6. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  7. Kupujący może powstrzymać się z zapłatą ceny do chwili wykonania przez Sprzedawcę obowiązków w zakresie doprowadzenia produktu do zgodności z umową lub spełnienia obowiązków w zakresie odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny.
 9. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Kupujący może składać w formie pisemnej, gdzie pismo reklamacyjne może być wysłane na adres Sprzedawcy: Stawowa 91, 43-400 Cieszyn, jak również w formie elektronicznej na adres email: [email protected]
 10. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Kupującego. Brak ustosunkowania się Sprzedawcę w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
 11. Kupujący ma możliwość przesłania dokumentacji fotograficznej reklamowanego Towaru na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy, na podstawie której Sprzedawca może rozpatrzyć reklamację Towaru w ciągu 14 (czternaście) dni, od dnia żądania zawierającego reklamację.
 • 8.
  [Świadczenie usług drogą elektroniczną]
 1. Usługi świadczone drogą elektroniczną polegają na umożliwieniu dokonywania zakupów w Sklepie.
 2. W celu skorzystania z możliwości składania zamówienia za pośrednictwem strony internetowej Kupujący powinien utworzyć swoje Konto. Utworzenie Konta jest niezbędne dla dokonania zamówienia za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie internetowej (§ 3 ust. 2 pkt 1).
 3. Poprzez Konto Kupujący może m. in. dokonywać zamówień, śledzić etapy realizacji zamówienia, poprawiać i edytować dane Kupującego, zmieniać hasło.
 4. W celu utworzenia Konta niezbędne jest dokonanie rejestracji, poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na stronie internetowej – w Panelu logowania. W formularzu Kupujący powinien podać takie dane, jak: login, hasło, imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej (e-mail), a opcjonalnie również: firmę, NIP, ulicę, kod, miasto, telefon. Login i hasło Kupujący ustala samodzielnie. Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna. Podanie powyższych danych jest niezbędne do realizacji usługi, ze względu na jej właściwość.
 5. Utworzenie konta możliwe jest po uprzednim zapoznaniu się z niniejszym regulaminem oraz jego zaakceptowaniu. Kupujący, dokonując rejestracji, może ponadto wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu zarejestrowania i prowadzenia Konta oraz realizacji zamówień, a ponadto na przekazywanie danych osobowych Kupującego osobom trzecim w celu realizacji zamówień, która to zgoda jest wymagana do skutecznego założenia Konta.
 6. Założenie Konta jest równoznaczne z zawarciem pomiędzy Kupującym a Sprzedającym umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 7. Umowa o świadczenie usług zostaje zawarta na czas nieoznaczony.
 8. Konto udostępniane jest osobom, które podają stosowne login i hasło, które należy wpisać w odpowiednio oznaczonych okienkach w panelu logowania na stronie internetowej.
 9. Reklamacje w zakresie błędów, usterek, przerw i innych nieprawidłowości w działaniu i świadczeniu usług przez Sprzedawcę będą rozpatrywane w terminie 7 dni od dnia ich złożenia. Zgłoszenia reklamacji można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail: [email protected]). Powyższych postanowień nie stosuje się do reklamacji produktów w zakresie niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową, o których mowa w § 6.
 10. Kupujący nie może za pomocą świadczonej przez Sprzedawcę usługi dostarczać do sieci Internet treści o charakterze bezprawnym.
 11. Kupujący ma prawo do żądania usunięcia jego Konta i zakończenia korzystania z usług w każdej chwili. W tym wypadku zastosowanie znajduje ust. 12.
 12. Kupujący może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie bez podania przyczyny.
 13. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną natychmiastowo gdy:
  1. sposób, w jaki Kupujący korzysta z usług oferowanych przez Sprzedawcę nie daje się pogodzić z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu – po uprzednim wezwaniu Kupującego do prawidłowego korzystania z tych usług,
  2. podane dane lub działalność Kupującego mają charakter bezprawny, o czym Kupujący został poinformowany,
  3. w posiadaniu Sprzedawcy znajdują się wiarygodne wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności Kupującego i uprzednio zawiadomił niezwłocznie Kupującego o zamiarze wypowiedzenia z tego powodu umowy o świadczenie usług,
  4. Kupujący w rażący sposób narusza postanowienia niniejszego regulaminu i nie zaprzestaje ich mimo wystosowania przez Sprzedawcę stosownego wezwania,
  5. jeżeli Kupujący nie wykazał aktywności w sklepie, w szczególności nie logował się na Konto w okresie 6 miesięcy od ostatniej aktywności,
  6. jeżeli Sprzedawca ma zamiar zlikwidować Sklep.
 14. Oświadczenie Sprzedawcy o wypowiedzeniu umowy wywołuje skutek natychmiastowo w momencie doręczenia do kupującego
 15. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy może nastąpić w szczególności poprzez przesłanie stosownego oświadczenia na adres e-mail drugiej Strony.
 16. W przypadku rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną Konto Kupującego zostaje zablokowane, a następnie trwale zlikwidowane.
 17. Kupujący uprawniony jest do odstąpienia od Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną bez podania przyczyny w terminie natychmiastowym. Dla realizacji powyższego uprawnienia, wystarczy przesłanie oświadczenia na adres email: [email protected]. Konto użytkownika zostanie usunięte niezwłocznie po zapoznaniu się z treścią oświadczenia przez obsługę sklepu
 18. W przypadku odstąpienia od Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, umowę tę uważa się za niezawartą.
 • 9.
  [Dane osobowe]
 1. Dane osobowe przekazane przez Kupującego (§ 3 ust. 5 pkt 4) są przetwarzane przez Sprzedawcę w celu obsługi zamówień i dostawy towarów.
 2. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Melkib-bis s.c. Janusz Klus, Jerzy Klus.
 3. Sprzedawca zbiera dane osobowe Kupującego w celu zawarcia, zmiany, rozwiązania i prawidłowego wykonania umowy sprzedaży produktu drogą elektroniczną.
 4. Kupujący ma prawo wglądu i poprawiania danych osobowych. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Kupujący może realizować, kontaktując się z Administratorem danych osobowych za pośrednictwem następującej skrzynki poczty elektronicznej: [email protected], pod numerem telefonu: 33 851 46 01 lub pod następującym adresem: Stawowa 91, 43-400 Cieszyn.
 5. Kupujący ma prawo żądania usunięcia zgromadzonych danych osobowych. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Kupujący może realizować, kontaktując się z Administratorem danych osobowych za pośrednictwem następującej skrzynki poczty elektronicznej: [email protected], pod numerem telefonu: 33 851 46 01 lub pod następującym adresem: Stawowa 91, 43-400 Cieszyn. Po otrzymaniu takiego żądania Administrator danych osobowych niezwłocznie usunie zgromadzone dane osobowe o czym powiadomi Kupującego.
 • 10.
 1. Niniejszy paragraf Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących konsumentami.
 2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Kupującym niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Kupującego niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 3. W wypadku Kupujących nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części.
 4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Kupującego nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Kupującemu oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 5. W razie przesłania Produktu do Kupującego za pośrednictwem przewoźnika Kupujący nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Kupującego nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.
 7. W wypadku Kupującego nie będących konsumentami Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Kupującemu stosownego oświadczenia.
 8. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Kupującego nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych.  Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Kupujący nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Kupującego nie będącego konsumentem.
 9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Kupującym niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 • 10.
  [Rozstrzyganie sporów]
 1. Spory pomiędzy Sprzedającym a Kupującym mogące wyniknąć w związku z zawarciem umowy sprzedaży mogą być rozstrzygane w drodze postępowania mediacyjnego lub arbitrażowego albo przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Kupującego.
 2. Jeżeli Kupujący nie jest konsumentem, to wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z zawarciem umowy sprzedaży będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 • 11.

W prawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

 • 12.
  [Wejście w życie]
 1. Regulamin wchodzi w życie w momencie umieszczenia na stronie internetowej
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do umieszczania zmian w niniejszym regulaminie bez informowania o tym fakcie kupującego. Kupujący jest zobowiązany każdorazowo przed dokonaniem transakcji do zapoznania się z treścią aktualnego regulaminu dostępnego na stronie www.melkib.com. Sprzedawca odpowiada jedynie za treść regulaminu umieszczonego na stronie internetowej.

 

Klauzula informacyjna

 1. Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych w formularzu rejestracyjnym jest Melkib spółka jawna. Janusz Klus, zwany dalej: „Administratorem”. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: Stawowa 91, 43-400 Cieszyn lub [email protected]

 2. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest umowa pomiędzy Tobą a Administratorem, zwana dalej: „Umową”, do zawarcia której dochodzi wskutekakceptacji Regulaminu i dla wykonania której przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne.
 3. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy.
 4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
 5. Twoje dane będą przechowywane na czas współpracy handlowej
 6. Administrator przekaże Twoje dane odbiorcom zajmującym się dostawą przesyłek wybranych przez kupującego w procesie zakupu
 7. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 8. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
 9. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej,  w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

 

 

 

Wzór formularza odstąpienia od umowy.

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat

Melkib Klus Raczek Spółka Komandytowa

 1. Stawowa 91, 43-400 Cieszyn

Tel.: 33 851 46 01  Email: [email protected]

NIP: 548-21-29-159, REGON: 072176935

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*) 

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) 

Imię i nazwisko / Nazwa

Adres

Podpis  (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

Formularz dotyczący danych osobowych

Sprzedawca tj. Melkib Klus Raczek Spółka Komandytowa jako administrator danych osobowych, informuję Pana/ Panią, że:

▪ podanie danych w zakresie określonych w formularzu zgłoszenia jest dobrowolne, lecz niezbędne  w celu rozpatrzenia reklamacji;

▪ dane będą udostępnione firmie Melkib Klus Raczek Spółka Komandytowa z siedzibą w Cieszynie przy ulicy Stawowej 91  na rzecz prawidłowego zrealizowania celu;

▪ dane mogą być udostępnione organom upoważnionym  do uzyskania informacji na podstawie przepisów ustawy oraz podmiotom współpracującym ze Sprzedawcą Melkib Klus Raczek Spółka Komandytowa na podstawie umów w celu realizacji umowy lub rozpatrzenia reklamacji;

▪ dane są przetwarzane na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2016 r. poz. 922) i zgodnie z jej treścią, a po 25 maja 2018 r. na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE z 2016 r. L 119) – dalej RODO i zgodnie z jego treścią;

▪ posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, w tym danym osobowych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Po 25 maja 2018 r. posiadać będzie Pani/Pan prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;

▪ Sprzedawca Melkib Klus spółka jawna wyznaczyła administratora bezpieczeństwa informacji w osobie p. Janusza Klus,  adres e-mail: [email protected]

▪ dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielania odpowiedzi na zadane pytanie lub należytego wykonania umowy, rozpatrzenia reklamacji, bądź podjęcia innych działań na żądanie osoby, której dane dotyczą

▪ przetwarzanie Pani/Pana danych może następować w sposób częściowo zautomatyzowany.  ▪ Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych  z siedzibą w Warszawie przy ulicy Stawki 2, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Ustawy, a po 25 maja 2018 r. do Organu Nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.  

Powyższe klauzule nie obejmują zgód na działania marketingowe.  

 

 

 *Tylko w przypadku gdy dokument jest wydawany w wersji papierowej należy złożyć poniższe podpisy.

……………………………………                            ………………………………….        Data i podpis Kupującego                                                Data, pieczęć i podpis Przyjmującego 

 

 

 

Wprowadzono zmiany zgodnie z treścią nowelizacji ustawy o prawach konsumenta

Wersje językowe
Waluty
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium